bacaan doa kamilin

Bacaan Doa kamilin dan Nurbuat Beserta Artinya

Doa adalah senjatanya orang beriman.Doa sendiri memiliki arti permohonan sesuatu yang baik kepada Allah agar dikabulkan oleh Allah dan terhindar dari berbagai macam musibah serta marabahaya. Ada banyak doa yang bisa, antara lain:

1. Doa Kamilin

 

Doa kamilin dibacakan setelah melaksanakan sholat tarawih. Berikut bacaan doa kamilin dan artinya :

Allahummaj’alna bil imani kamilin. Wa lil faroidlimuaddin. Wa lish-sholati hafidhin. Wa liz-zakati fa’ilin. Wa lima ‘indakatthalibin.

Wa li ‘afwika rojin. Wa bil-huda mutamassikin. Wa ‘anil laghwi mu’rudlin. Wa fid-dunya zahdin. Wa fil ‘akhirati raghibin. Wa bil-qodlo’i rodlin.

Wa lin na’ma’l syakirin. Wa ‘alal bala’i shobirin. Wa tahta liwa’i muhammadin shallallahu ‘alaihi wasallam yaumal qiyamti sa’irina wa ‘alal haudli waridin.

Wa ilal jannatin dakhilin. Wa minannarinajin. Wa’ala sariirlkaromati qo’idin. Wa bi hurun’in mutazawwijin. Wa min sundusin wa istabraqin wadibajin mutalabbisin.

Wa min tha’amil jannati akilin. Wa min labanin wa ‘asalin mushaffan syariban. Bil akwabin wa abariqa wa ka’sin min ma’in.

Ma’al ladzina an’amta ‘alaihim minannanbiyyina washshiddiqana wasysyuhada’i  wasshalihina wahasuna ula’ika rafiqan. Dalikal fadl-lu minallahi wa kafa billahi ‘alaman.

Allahummaj’alna fi hadzhihil lailatisysyahrisy syarafail mubarakah minas su’ada’il  maqbulin. Wa la taj’alna minal asyqiya’il mardudin. Wa shollallahu ‘ala sayyidina muhammadin wa’ala alihi wa shahbihi ajma’in. Birahmatika ya arhamarrahimin walhamdulillahirrabbil ‘alamin.”

Artinya : “Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang sempurna imannya, yang memenuhi kewajiban-kewajiban, yang memelihara salat, yang mengeluarkan zakat, yang mencari apa yang ada sisi-Mu, yang mengharapkan ampunan-Mu, yang berpegang pada petunjuk, yang berpaling dari kebatilan, yang zuhud di dunia, yang menyenangi akhirat, yang ridho dengan qadla-Mu, yang mensyukuri nikmat, yang sabar atas segala musibah, yang berada di bawah panji-panji junjungan kami, Nabi Muhammad, pada hari kiamat, yang mengunjungi telaga Nabi, yang masuk ke dalam surga, yang selamat dari api neraka, yang duduk di atas ranjang kemuliaan, yang menikah dengan para bidadari, yang mengenakan berbagai sutra, yang makan makanan surga, yang minum susu dan madu murni dengan gelas, cangkir, dan cawan bersama oran-orang yang Engkau beri nikmat dari kalangan para nabi, shiddiqin, syuhada dan orang-orang shalih. Mereka itulah teman yang terbaik. Itulah keutamaan dari Allah, dan cukuplah bahwa Allah Maha Mengetahui. Ya Allah, jadikanlah kami pada malam yang mulia dan diberkahi ini termasuk orang-orang yang bahagia dan diterima amalnya, dan janganlah Engkau jadikan kami tergolong orang-orang yang celaka dan ditolak amalnya. Semoga Allah mencurahkan rahmat-Nya atas junjungan kami Muhammad, serta seluruh keluarga dan sahabat beliau. Berkat rahmat-Mu, wahai Yang Paling Penyayang diantara yang penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.”

 

2. Doa Nurbuat

Adapun bunyi doa Nurbuat adalah sebagai berikut :

“Allahumma dzis sultaanil ‘aziimi wa dzil mannil qadiimi wa dzil wajhil kariimi wa waliyyil kalimaatit taammati wadda ‘awaatil mustajaabaatu ‘aaqilil hasani wal husaini min anfusil haqqi ‘ainil qudrati wan naaziriina wa ‘ainil jinni wal insi wasy syayaatiin.

Wa iy yakaadulladziina kafaruu layuzliquunaka bi absaarihim lammaa samii’udz dzikra wa yaquuluuna  innahuu lamajnuunuw  wa maa huwa illaa dzikrul lil ‘aalamiin, wa mustajaabil qur’aanil ‘aziim, wa warits sulaimaanu daawuuda ‘alaihimas salaam, al wuduudu dzul ‘arsyil majiid. Tawwil ‘umrii wa shahhih jasadil waqdii haajatii wa aktsir amwaalii wa aulaadii wa habbibnii lin naasi ajma ‘iina wa tabaa ‘adil ‘adaawata kullahaa mim banii aadama ‘alaihissalaamu man kaana hayyaw wa yahiqqal qaulu ‘alal kaafiriina innaka ‘alaa kulli syai’in qadiir

Subahaana rabbika  rabbil ‘izzati ‘ammaa yasifuuna wa salaamun ‘alal mursalina wal hamdu lillaahi rabbil ‘aalamiin.”

Artinya :

Ya Allah yang Maha Kuat, yang memiliki anugerah, yang merupakan zat yang Maha Mulia, menguasai banyak kalimat sempurna dan doa yang mustajab, penjamin Al Hasan dan Al Husain dari jiwa yang hak, pandangan yang penuh kuasa, serta orang-orang yang melihat dari pandangan para jin, manusia dan juga setan.

Sesungguhnya orang yang kafir itu adalah oraang yang menjerumuskan kamu dengan pandangan dari mereka, ketika mendengar Al-Quran dan mereka pun berkata,”Sesungguhnya Muhammad adalah orang yang gila. Al-Quran hanyalah peringatan untuk setiap umat. Wahai yang Doa memperkenankan melalui Al-Quran yang sangat agung. Sulaiman dan juga Daud dan Dia yang Maha Pengasih, sebagai pemilik Arasy yang Mulia.

Maka panjangkanlah umurku, sehatkanlah tubuhku, tunaikanlah segala yang kuperlukan, dan perbanyakanlah harta dan anakku, jadikanlah aku orang yang terhindar dari segala permusuhan dari anak-anak Adam yang masih hidup. Pastikan ketetapan atau azab untuk orang-orang yang kafir. Karena sesungguhnya Engkau adalah yang Maha Kuasa akan segala sesuatu.

Maha suci Tuhamu, yaitu Maha yang memiliki kebesaran, dari apapun yang (mereka) gambarkan yaitu orang-orang kafir, dan melimpahlah kesejahteraan pada para Rasul, dan segala puji bagi Allah pemilik alam semesta.”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *